Mali oglasi ClassifiedsInfo kalendar- Calendar InfoPoslovni imenik - Business Directory

  | NASLOVNA | ARHIVA | KONTAKT / REDAKCIJA |
  
  
Novine Toronto

 
 


Google
     
  VIZE ZA KANADU I PROCEDURA

                                                     IMIGRACIJA


 

 

Šta treba znati

 

   

Jedna od najvećih tajni koju treba da znate, ukoliko želite da ostvarite status u Kanadu, je izbor vize tj. naći najpovoljnije rešenje za vas, odnosno vaše rođake, prijatelje i poznanike.

 

U ovom i u narednim brojevima Novina upoznaće vas sa vrstama viza i načinima njihovog dobijanja. Svaka od kategorija viza će biti posebno obrađena. Daću vam kratak opis viza, limitacionih kvota i dužine rešavanja zahteva kao i objašnjenja o tome, ko se može kvalifikovati za neku od kanadskih viza i pod kojim uslovima.

 

Kada se budete upoznali sa tim, šta je potrebno ispuniti za svaku od viza, može se desiti da ne ispunjavate uslove. U tom slučaju, treba razmisliti o izmenama u vašem zahtevu .

 

Na primer, usavršavanje postojeće struke ili osmišljavanje novih polja angažovanja u Kanadi, su neki od načina za unapređenje zahteva. To takođe može biti i promena profesionalnog opredeljenja.

 

Kada ove opcije predočimo budućim titularima kanadskih viza, neki od njih naravno neće imati strpljenja da urade ono što je potrebno. Drugi će, pak glasno ponavljati "Ovo je beznadežno, mi ne ispunjavamo uslove, nikad se nećemo kvalifikovati za vizu". Međutim to nije baš tako.

 

Svako, ko se ozbiljno angažuje i priprema za postupak pred kanadskim imigracionim vlastima kvalifikovaće se za željenu vizu i istu će dobiti pre ili kasnije. Potrebno je uložiti dosta napora.

 

Da li je vredno toga? Ovo je pitanje na koje samo vi možete dati odgovor.

 

Jedna od najvažnijih stvari prilikom pokretanja postupka za iseljenje ili boravak je izbor prave vrste vize. Veliki broj ljudi ne uspe da se kvalifkuje samo zato što nisu izvršili pravi izbor i aplicirali u odgovarajućoj kategoriji viza.

 

U narednim brojevima Novina  upoznaću vas sa svim vrstama viza i statusa u Kanadi i uslovima za njihovo dobijanje, odnosno ostvarenje. Vi ili vaši rođaci i prijatelji ćete možda odmah pronaći odgovarajući tip vize/statusa, a možda ćete zaključiti da u konkretnoj situaciji uslovi ne mogu biti ispunjeni. Šta nakon toga?

 

Ako mislite da se uslovi za ostvarivanje statusa, odnosno dobijanja željene vize mogu ispuniti, odlično, tada ste spremni za postupak pred Imigracionom službom Kanade. Ako pak zaključite da se uslovi ne mogu ispuniti, RADIĆETE U SMERU NjIHOVOG ISPUNjENjA. Međutim, ono što je najvažnije je da na samom početku ZNATE ŠTA SE MOŽE I KAKO SE MOŽE.

 

Jedini put i način ostvarivanja statusa , odnosno dobijanja vize za Kanadu je legalan put. Izvan zakonskih propisa niti se sme, niti može ići.

 

   

INFORMACIJE U VEZI VRSTA VIZA ZA KANADU

   

Postoji nekoliko različitih vrsta viza. 

Osnovna podela je na Povremene (Privremene) i Stalne.

 

 Privremene - Povremene vize:

 

Posetilačke (Turističke)

Radne

Studentske

Poslovne

  

Stalne (Useljeničke) vize
 

1. Za nezavisne kandidate po osnovu stručnosti

2. Za nezavisne kandidate po osnovu biznisa

 

Samostalno zapošljena lica

Preduzetnici

Investitori
 

Specijalni program za izbegla i proterana lica

Sponzorstvo Vlade

Sponzorstvo grupe lica

Sponzorstvo rođaka

 

Provincijski programi

Za stručna lica

Za biznismene

Za radnike

 

Svaka od ovih viza ima svoje uslove i kriterijume, koji su postavljeni kanadskim imigracionim zakonom i regulativama. Kandidat mora ispuniti sve tražene uslove da bi se kvalifikovao.

 

Postupak za useljeničku i radnu vizu (u redovnim i posebnim programima) prolazi kroz 4 faze.

 

Od toga, 2 faze su stručne i kod njih se vrši usaglašavanje sa zakonskim kvalifikatornim uslovima. Druge dve faze su formalne (medicinski pregled i sigurnosna provera).

 

Svaka od faza može biti eliminaciona. Postupak traje od 4-12 meseci, zavisno od toga gde se vodi, kako se vodi i za koju vrstu vize.

Postupak za posetilačku vizu je relativno kratak. Ukoliko su prikupljena sva dokumenta, od podnošenja zahteva do izdavanja vize će proći od 2-7 dana. Kod produženja vize, situacija je nešto drugačija, jer se postupak vodi u Kanadi.

 

   

1. Posetilačka - Turistička viza
  

Posetilac je lice koje želi da uđe u Kanadu i boravi određeno vreme bez namere da postane stanovnik Kanade. Posetiocima se smatraju: turisti, poslovni ljudi, studenti, umetnici, članovi posade prevoznog sredstva. Da bi ušli u Kanadu, posetioci iz velikog broja zemalja moraju da poseduju vizu.

 

Posetilačku vizu izdaje Imigraciono odeljenje kanadske ambasade, odnosno konzulata zemlje u kojoj lice ima prebivalište ili legalno boravište. Posetilačke vize mogu biti izdate za jedan ulazak ili za više ulazaka (multiple).

 

Vreme važnosti vize je određeno na samoj vizi a dužina boravka se određuje kod ulaska u Kanadu, kada carinski ili imigracioni službenik precizira datum napuštanja Kanade. (obično je to jedan pečat sa datumom). Ukoliko nije određen datum kada se mora napustiti Kanada, to će biti saglasno zakonu, odnosno nakon isteka šest meseci od ulaska u Kanadu. Odobrenje za produženje vize može se tražiti u Kanadi od imigracionih vlasti (Canadian Immigration Centre) najmanje 30 dana pre datuma kada treba napustiti Kanadu.

 

Ukoliko posetilac sa urednom vizom po dolasku u Kanadu bude zadržan, odn. onemogući mu se ulaz, isti ima pravo žalbe. Lice koje nema urednu posetilačku vizu a stupi na tlo Kanade i ne dozvoli mu se ulazak, nema pravo žalbe.

 

 

1.1.a.  Turisti

 

Turisti su lica koja idu u posetu Kanadi i ukoliko nisu na listi zemalja izuzetih od viza, mora da poseduju urednu vizu za ulazak.

 

Turisti mogu biti:

u okviru turističkih aranžmana:

u okviru privatnih poseta rođacima, prijateljima, poznanicima.

 

 

1.1.a.1.   TURISTIČKI ARANŽMAN

Turističke agencije sa odgovarajućim kredibilitetom, mogu organizovati turističke posete Kanadi. Zainteresovani putnici, sa administrativnom pomoći turističkih agencija i uz neposredan lični kontakt sa kanadskom ambasadom i uz ispunjenje svih predviđenih uslova, mogu dobiti turističku vizu. 
 
Vreme trajanja vize ograničeno je turističkim aranžmanom, što znači da lice odlazi i vraća se s grupom. Ostanak duži od vremena trajanja aranžmana je zabranjen (ukoliko prethodno nije dobijena saglasnost kod izdavanja vize).

 

 

1.1.a.2    PRIVATNA POSETA ROĐACIMA, PRIJATELjIMA I POZNANICIMA

 

Osoba koja želi da poseti nekog u Kanadi mora (ukoliko dolazi iz zemlje za koju je potrebna posetilačka viza za Kanadu) podneti zahtev kanadskoj ambasadi, odn. konzulatu za izdavanje vize, kako bi se ispitala opravdanost istog .

 

Taj zahtev treba da sadrži sledeće priloge:

 

Molba (IMM 5257) kompletno popunjena, posebno za svako lice starije od 18 god. Suprug-a i deca mlađa od 18 god. mogu biti na istom formularu ako putuju svi zajedno u Kanadu.

 

Važeći pasoš (važnost pasoša mora biti bar mesec dana duža od predviđenog povratka iz Kanade).

 

Po dve skorije fotografije za svaku osobu koja namerava da poseti Kanadu.

 

Pisma poslodavaca, odn. preduzeća, za sve zaposlene u porodici koji nameravaju da putuju za Kanadu sa tačnim nazivom posla koji obavljaju, datumom zaposlenja, platom, dužinom godišnjeg odmora, odn. plaćenog ili neplaćenog odsustva, kao i predviđenim datumom povratka na posao po isteku odmora ili odsustva. Za penzionere poslednji ček o penziji.

 

Za tražioce viza, privatnike, potrebna je izjava o plaćenom porezu i dokaz o registraciji privatne delatnosti. Za studente, potrebna je kopija indeksa, ili potvrda od fakulteta.

 

Pozivna pisma od prijatelja, rođaka, poslovnih partnera iz Kanade koji se nameravaju posetiti.

 

Lica mlađa od 18 god. koja ne putuju sa roditeljima ili sa zakonskim starateljima, treba da podnesu izjavu roditelja ili staratelja, overenu u opštini ili sudu da su saglasni sa njihovim putovanjem u Kanadu.

 

Dokaz o rezervaciji povratne karte.

 

Potvrdu o statusu lica koje živi u Kanadi a koje je uputilo poziv za posetu (kopija useljeničke vize ili kopija kanadskog pasoša).

 

Pismo od poslodavca osobe u Kanadi koje je uputilo poziv sa navedenom visinom plate i vrstom posla koji obavlja i T-4 slip/takseni izveštaj/

 

Kod tačke 9. i 10. predviđena dukumentacija trebala bi biti propraćena izjavom pozivaoca (STATUTARY DECLARATION FORM) overe-nom od javnog beležnika ili advokata u Kanadi.

 

Nakon predaje kompletne dokumentacije sa zahtevom, osoba koja traži posetilačku vizu može imati razgovor (Intervienj) sa imigracionim službenikom ambasade. Cilj razgovora je da se utvrdi postojanost i ozbiljnost zahteva kandidata kao i namera da se boravi određeno vreme u Kanadi bez zloupotrebe statusa posetioca. Imigracioni službenik će na razgovoru utvrditi da li je posetilac "bona fide" (dobronameran) posetilac ili pak lice koje namerava da prekrši uslove izdavanja vize.

 

Posetiocima u Kanadi nije dozvoljeno da se zaposle ili studiraju bez prethodnog odobrenja kanadskog službenika za useljenje. Ukoliko se zaposle ili studiraju bez navedenog odobrenja, smatra se da su prekršili zakonske odredbe i mogu biti proterani ili deportovani iz Kanade a ujedno i krivično odgovarati. Posetioci moraju da napuste Kanadu na dan ili pre datuma isteka vize. Oni koji žele da produže svoj boravak, treba da zatraže produženje najmanje na 30 dana pre nego što im istekne viza. Ako to ne urade mogu biti proterani ili deportovani iz Kanade a ujedno i krivično odgovorni .

 

 

1.1.b.    Poslovni ljudi

  

Poslovni ljudi koji žele da posete Kanadu radi obavljanja određenih poslovnih aktivnosti (pregovori, sklapanje ugovora, poseta sajmovima, itd) bez aktivnog angažovanja u obavljanju poslova u Kanadi za koje je potrebna radna dozvola, treba neposredno pre ulaska u Kanadu da obezbede vizu.

 

Stranim poslovnim ljudima uobičajeno se dozvoljava boravak koji ne prelazi 90 dana sa zabranom direktne javne prodaje. Poslovni ljudi su dužni da se pridržavaju svih  uslova propisanih zakonom, jednako kao i ostali posetioci.

 

Pored uslova i dokumentacije već navedene za posetilačku vizu, poslovni ljudi, kod podnošenja zahteva za izdavanje poslovne posetilačke vize, treba da prilože i sledeće:

 

Dokaz o postojanju firme u Jugoslaviji, odn. u nekoj drugoj zemlji (izvod iz registra Trgovinskog-Privrednog suda, odn. odgovarajućih ministarstva).

 

Pismo od poslodavaca - odluke odgovarajućih službi o upućivanju određenog lica na službeni put u Kanadu.

 

Plan puta (Itenerary)

Svrha putovanja i vreme trajanja posete.

Naziv firme koja će se posetiti i njen poziv.

 

Ukoliko osoba sa poslovnom posetilačkom vizom ostane duže u Kanadi od predviđenog, odn. dozvoljenog vremena a blagovremeno ne produži vizu, kao i ako se bez prethodnog odobrenja upusti u neodgovarajuće poslovne aktivnosti, može biti proterana, odn. deportovana i krivično odgovorna.

 

 

1.1.c.    Studenti

 

Pravilo je da svi studenti koji žele da steknu akademski, profesionalni, odn. stručni nivo obrazovanja u Kanadi, pre dolaska obezbeđuju studentsku vizu. Studentska viza se dobija van Kanade, u kanadskim ambasadama, odn. konzulatima.

 

Studentska viza nije potrebna:

 

Za lica koja žele da steknu akademsko obrazovanje na univerzitetu ili koledžu u Kanadi, a članovi su porodice diplomata, konzularnih službenika akreditovanih u Kanadi ili nevladinih organizacija čiji je član Kanada.

 

Za lica koja planiraju da pohađaju kurseve engleskog i francuskog jezika čije je trajanje kraće od šest meseci.

 

Univerziteti, koledži, škole, gde student želi da se upiše mora da budu priznati od vlade Kanade. Provera priznatosti, odn. nepriznatosti odgovarajuće škole može se izvršiti kod:

 

Employment and Immigration Comission

Immigration Division

Ottawa, Ontario,  

K1A 0J9

 

  

II  RADNA DOZVOLA

   

Osobe koje žele da privremeno borave u Kanadi  i rade, pre dolaska i početka rada dužni su da obezbede radnu dozvolu.

 

POSTUPAK

 

S obzirom da je kanadska privreda vrlo dinamična, potrebe za radnom snagom se stalno povećavaju. Kod pojedinih zanimanja postoji stalni deficit radne snage. Zbog toga je država kroz svoje propise maksimalno pojednostavila proceduru dobijanja radne dozvole. Međutim, to ne znači da se radna viza može lako dobiti.

 

Postupak za dobijanje radne dozvole počinje inicijativom poslodavca iz Kanade koji obezbeđuje formalnu ponudu za posao, overenu od strane kanadskog Biroa rada. Na osnovu prijave koju je podneo poslodavac, Biro rada ispituje prvo osnovanost zahteva poslodavca i  mogućnost zapošljavanja domaćih radnika (kanadskih državljana i stalnih stanovnika) za traženi posao. Ta provera, odn. istraživanje tržista radne snage u Kanadi, traje nekoliko nedelja. U slučaju, da poslodavac ispunjava uslove za zapošljavanje stranog radnika, dobiće potvrdu/confirmation/ od Biro rada u Kanadi. Sa tom potvrdom i sa ostalim ličnim dokumentima i dokumentima koji dokazuju radno iskustvo u struci i školsku spremu, strani radnik će konkurisati za radnu vizu pred imigracionim vlastima Kanade.

 

Suština ove procedure je da se na prvom mestu omogući zaposlenje licima koja su sa određenim statusom u Kanadi, kako bi se zaštitilo domaće tržište radne snage a tek naknadno da se prihvate strani radnici.

 

Kada se završi deo postupka u Kanadi, i kada se odobri ponuda za posao stranom radniku, postupak se nastavlja van Kanade, pred kanadskom ambasadom (imigracionim odeljenjem), odn. konzulatom , gde strani radnik podnosi prijavu za radnu dozvolu. Nakon podnošenja prijave sa pratećom dokumentacijom i dokazima o posedovanju stručnosti i radnog iskustva za posao kojim će se baviti u Kanadi, strani radnik će imati razgovor (Intervienj) sa imigracionim službenikom na kome bi se utvrdila istinitost i postojanost njegovog zahteva kao i namera da stvarno boravi u Kanadi, za vreme važnosti radne dozvole.

 

Nakon intervjua i obavljenog medicinskog pregleda, kod pojedinih slučajeva (ukoliko namerava da radi u zdravstvu ili u industriji hrane i ukoliko dolazi ili je posetio oblasti koje su označene od strane Kanade kao oblasti visokog zdravstvenog rizika) kao i nakon sigurnosne provere, stranom radniku će biti izdata radna dozvola sa odgovarajućim ograničenjima (zabrana pohađanja univerziteta, koledža i škola).

 

 

IZUZECI

 

Izuzetci od pravila da se radna dozvola dobija pre ulaska u Kanadu, su predviđeni za: diplomate, posetioce vojnih jedinica, crkvene velikodostojnike, umetnike koji dolaze u grupi , za određene koncerte ili druge promocije, članove posade prevoznih sredstava, strane novinare koji dolaze da prate određene događaje,poslovne ljude koji dolaze radi kupovine robe, inspekcijskog pregleda robe ili obuke, prodavce koji će boraviti do 90 dana bez prava da javno prodaju robu, osobe koje dolaze da obave medicinski tretman, zaštite živote i imovinu, učesnike sportrskih takmičenja, govornike na svečanostima, sudske svedoke, itd.

 

Napomena: Zbog svega napred navedenog treba skrenuti pažnju zainteresovanima za dobijanje radne dozvole za Kanadu, da budu obazrivi kod obećanja nekih agencija van Kanade koji im nude posao u Kanadi. Kredibilitet agencija i mogućnost dobijanja radne dozvole preko istih treba proveriti sa kanadskom ambasadom odn. konzulatom. 

 


Copyright © 1996-2017 "NOVINE Toronto"

Promena izvrsena: 20 Apr 2012