Advokat Ivana Stefanović

Gallagher & McKenna
____________________

Advokat

Ivana Stefanović
 

Real Estate Transactions / Prenos prava na nepokretnostima

Wills and Estates / Testamenti i ostavinski postupci

Corporate Law / Osnivanje I poslovanje kompanija

Civil Litigation / Gradjanske parnice

Office: 905.827.4147

Ivana.gmcke@gmail.com