cerait helping your business grow big

CARINSKE POVLASTICE I UVOZ AUTOMOBILA U SRBIJU

Diplomatsko-konzularna predstavništva izdaju potvrdu potrebnu (carinska potvrda) radi uvoza predmeta za domaćinstvo, osim motornih vozila, u Republiku Srbiju, bez plaćanja carine.

Na potvrdu imaju pravo državljani Republike Srbije koji su proveli neprekidno na radu u inostranstvu najmanje dve godine. Lica koja su provela na radu u inostranstvu do deset godina oslobođena su plaćanja uvoznih dažbina na predmete domaćinstva ukupne vrednosti do 20.000 evra. Lica koja su provela na radu u inostranstvu, i mogu to da dokažu, preko deset godina oslobođena su plaćanja uvoznih dažbina na predmete domaćinstva bez ograničenja u ukupnoj vrednosti.

Carinski zakon Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018 i 91/2019 - dr. zakon) propisuje da boravak u inostranstvu nije osnov za sticanje prava na bescarinski uvoz, već samo vreme provedeno na radu u inostranstvu. Potvrda se odnosi samo na uvoz predmeta za domaćinstvo u Republiku Srbiju i važi godinu dana od dana izdavanja.
Za izdavanje carinske potvrde potrebno možete obratiti se Generalnom konzulatu Republike Srbije u Torontu. Navedena povlastica može se koristiti samo kada lice želi da se vrati trajno u Republiku Srbiju.

Da biste ostvarili pravo na carinsku potvrdu, potrebno je da Generalnom konzulatu podnesete molbu, potvrdu poslodavca (ili poslodavaca) sa datumima početka i završetka rada kod navedenog poslodavca, dokaz da ste u istom periodu platili porez na prihod (income tadž). Ukoliko niste u mogućnosti da dobijete potvrdu poslodavca, možete priložiti izveštaj o zaposlenju (Record of Employment koji izdaje Service Canada). Pored toga neophodno je da imate važeći biometrijski pasoš Republike Srbije.

Pravo na unos pokućstva u Republiku Srbiju bez uvoznih dažbina ne može da se ostvari po osnovu bračne zajednice sa domaćim državljanima, kao ni u slučaju da domaći državljanin nije neprekidno radio u instranstvu najmanje dve godine.

U tom slučaju, pokućstvo je moguće uneti u Srbiju, ali samo uz plaćanje uvoznih dažbina koje će biti obračunate prema trenutno važećoj Carinskoj tarifi za svaku stvar ponaosob.

Da biste iskoristili ovu povlasticu, sve selidbene stvari ne morate da preselite ođednom.

Jedan primerak Spiska predmeta domaćinstva carinski organ prilaže uz deklaraciju prilikom uvoza, a drugi, overeni primerak, vraća korisniku povlastice, naznačujući koji su predmeti uvezeni.

Ako korisnik povlastice naknadno uvozi predmete domaćinstva, prilikom njihovog uvoza podnosi carinskom organu svoj primerak overenog Spiska predmeta domaćinstva, odnosno dopunu tog spiska koji overava carinski organ.

Carinski organ koji je overio Spisak predmeta domaćinstva staviće o tome zabelešku na pasoš korisnika povlastice, upisati datum i to overiti pečatom.

Prema Carinskom zakonu roba koja je bila oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina ne može se otuđiti, dati na korišćenje drugom licu ili drukčije upotrebiti, osim u svrhe za koje je bila oslobođena od plaćanja uvoznih dažbina u roku od tri godine od dana stavljanja u slobodan promet.

Možete slobodno raspolagati samo onim predmetima za koje su plaćene uvozne dažbine.

Ova roba ne može se davati u zalog, na pozajmicu ili kao obezbeđenje za izvršenje druge obaveze.

Navedena povlastica važi za svaku osobu koja je najmanje dve godine neprekidno provela na radu u inostranstvu ukoliko se priloži valjana dokumentacija, uz napomenu da se ona ne odnosi na maloletna lica, odnosno punoletna lica koja u stranoj zemlji nisu bila u radnom odnosu. Na primer, ako je u pitanju bračni par, potrebno je da svako od supružnika priloži po dva primerka overenog spiska stvari, čija procenjena vrednost ne sme prelaziti 20.000 evra.

Spisak sa popisanim stvarima overava špediter koga ste angažovali, a nakon toga može da se dostavi elektronskim putem carinarnici.

Popisane stvari mogu da se prenesu i lično, ali se u tom slučaju, radi provere,  privremeno smeštaju pod carinski nadžor do okončanja carinskog postupka.

Overeni spisak selidbenih stvari koji se dostavi carinarnici mora biti konačan, ali se stvari mogu u više navrata uvoziti u narednih godinu dana.

UVOZ UPOTREBLjAVANIH (POLOVNIH) AUTOMOBILA

Pod pojmom upotrebljavano vozilo podrazumevaju se sva ona vozila koja su bila registrovana i od čije je prve registracije prošlo najmanje 6 meseci.

Traktori koji se koriste u poljoprivredi i šumarstvu smatraju se upotrebljavanim ukoliko je od prve registracije prošlo najmanje 6 meseci i ako imaju najmanje 50 radnih sati, a ako se radi o traktoru koji nije registrovan – ukoliko ima najmanje 100 radnih sati.

Da biste u Republiku Srbiju uvezli polovni automobil, potrebno je da priložite svu dokumentaciju na osnovu koje će se na nesumnjiv način izvršiti pravilna identifikacija motornog vozila. To pre svega znači da treba da priložite saobraćajnu dozvolu (ukoliko nije u pitanju original, onda kopiju morate overiti kod notara i u Generalnom konzulatu Republike Srbije.

Kao dokaz o kupovini treba da podnesete original fakturu ili kupoprodajni ugovor (zavisno od načina kupovine). Ukoliko se kao dokaz o kupovini podnosi kupoprodajni ugovor na istom mora biti overa potpisa prodavca od strane nadležnog organa  kod notara i u Generalnom konzulatu Republike Srbije.

Ukoliko je podneta originalna faktura kao dokaz o kupovini, carinarnica neće zahtevati njenu dodatnu overu od strane nadležnog organa.

Ono što svako treba još da znate je i to da, vozila u našu zemlju mogu ući sa redovnim ili privremenim registracionim oznakama.

U slučajevima kada za vozilo kupljeno u inostranstvu na licitaciji ili aukciji, organizovanoj od strane ovlašćenog inostranog organa, odnosno organizacije (državni organ, osiguravajuće društvo...), uvoznik nije u situaciji da dođe u posed saobraćajne dozvole, izvoznik (ovlašćeni inostrani organ, odnosno organizacija), za takvo vozilo izdaje odgovarajući sertifikat, u svrhu trajnog izvoza iz zemlje.

Ako nameravate da trajno ili privremeno uvezete automobil, potrebno je da prilikom ulaska u zemlju prijavite vozilo, na samom graničnom prelazu, radi sprovođenja odgovarajućeg carinskog postupka.

Tom prilikom carinik će obratiti pažnju na elementarne stvari. Primera radi, da li se prema svim karateristikama vozilo po Carinskoj tarifi može svrstati kao motorno vozilo, ili da li na vozilu postoje eventualna oštećenja. Ako je vozilo u takvom stanju da ga nije moguće svrstati prema Carinskoj tarifi kao motorno vozilo, njegov ulazak u zemlju neće biti odobren.

Prilikom prijave vozila na graničnom prelazu ne zahteva se podnošenje kompletne dokumentacije, jer je uvoznik dužan da je priloži uz JCI (jedinstvenu carinsku ispravu), prilikom podnošenja zahteva za sprovođenje određenog carinskog postupka.

EURO 3 STANDARD

Za vozila koja su proizvedena ili prvi put registrovana u zemljama EU posle 01.01.2002. godine (pri čemu se mora imati u vidu datum pristupanja određene zemlje EU), ispunjenost uslova propisanih normom EURO 3 utvrđuje se iz dokumentacije koja se prilaže prilikom uvoza (pogledati odgovor na pitanje br.2.).

Za vozila proizvedena ili prvi put registrovana pre navedenog datuma uslove ispunjenosti propisane norme EURO 3, utvrđuje Agencija za bezbednost saobraćaja.

U saobraćajnoj knjižici (ili u overenoj kopiji iste)  svakog automobila navedeno je da je (ukolio jeste) proizveden u skladu sa normom EURO 3. Takav podatak nalazi se i u sertifikatu koje izvoznici izdaju za automobile kupljene na inostranim licitacijama ili aukcijama, u svrhu njihovog trajnog izvoza iz zemlje.

Ukoliko to nije slučaj, kontrolu ispunjenosti norme EURO 3 vrši Agencija za bezbednost saobraćaja, koja za nova vozila izdaje ispravu o homologaciji.

Automobile koji zahvaljujući naknadnoj dogradnji ispunjavaju normu EURO 3nije moguće uvoziti. Možete uvesti samo automobil koji je proizveden u skladu sa normom EURO 3.

Svoj automobil iz inostranstva možete privremeno da uvezete i koristite tokom boravka u Republici Srbiji, uz potpuno oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina i to samo na osnovu usmene deklaracije na graničnom prelazu. Za automobil nije potrebno da popunjavate Obrazac za privremeni uvoz/izvoz.

Uslov da to učinite je da u inostranstvu imate odobreno privremeno boravište do 6 meseci i tada možete doći u Srbiju sa vozilom registrovanim u inostranstvu i koristiti ga u privatne svrhe za vreme dok traju razlozi Vašeg boravka (godišnji odmor, poseta porodici i dr.), nakon toga ste dužni da to vozilo izvezete prilikom napuštanja zemlje.

 Sa automobilom koji je registrovan u inostranstvu, a koji ste privremeno uvezli za lične potrebe, možete ostati u Srbiji, sa ili bez prekida, šest meseci tokom jedne godine.

 Članovi Vaše uže porodice mogu koristiti to vozilo samo dok ste Vi u Srbiji.

 

Pripremila: Ivana Stefanović

 

Generalni konzulat Repubike Srbije u Torontu

Ivana Stefanović
Novine Toronto, broj 
1592
Toronto 
13. Februar 2020.
Oglasite se na našem sajtu, preko naše e-liste, u štampanom izdanju Novina kao i u internet Srpskom poslovnom imeniku.  Povoljni paketi za promociju vaše kompanije. 416.892.9882

Oglasite se na našem sajtu, preko naše e-liste, u štampanom izdanju Novina kao i u internet...

POSLOVNI IMENIK

Srpski poslovni imenik, koji izdaju Novine Toronto, jedinstveno je izdanje u kojem se...

RECEPTI

Ishrana zauzima važno mesto u životu ljudi. Živimo u eri nedostatka vremena koje se...

FINANSIRANJE

Praktičnim znanjem, iskustvom i kao Lender i kao Broker, Dragana Jovanović, serijom...

Krsna slava je prastari običaj u kome se, uz posebne obrede i gozbu, proslavlja hrišćanski...

Znate li šta se dogodilo na današnji dan u istoriji? Novine vam donose najzanimljivije...

Preporuke