TERAPIJA PULSIRAJUĆIM ELEKTROMAGNETNIM POLjEM (PEMF)

U nedelju 9. februara u  sali  crkve “Sabora Svih Srpskih Svetitelja" održana je prezentacija o PEMF. Organizator ovog događaja  je "Tesla Natural Health & Wellness Inc."

Prezentacija je obuhvatila 4 segmenta:

-Metode lečenja koje je izumeo Nikola Tesla, o kojima je govorila Prof. Dr. Majda Đorđević

-Kako PEMF poboljšava zdravlje i regeneriše normalnu funkciju ćelija, izlagao je Prof. Dr. Milorad Stojičević

-Kako poremećaj elektromagnetne (EM) energije ćelija izvodi organizam iz ravnoteže i izaziva mnoge bolesti, objašnjavao je Robert Connolly -TeslaMania Live

-Demonstracija Centurion (Tesla Technology for Helth) PEMF uređaja, koju je izveo Patrick L.  McLeod, jedan od direktora kompanije.

Jedna oblast Teslinog interesa i istraživanja, od izuzetne važnosti, bio je uticaj EM zračenja na ljudski organizam.

EM zračenje nastaje kombinovanjem dva energetska oscilatorna polja: električnog i magnetnog. Ono se grafički može prikazati talasastom linijom, a odlikuje se prenošenjem energije. Postoji mnogo vrsta EM talasa, zavisno od frekvencije (učestalosti) kojom osciluju/vibriraju. Frekvencija je broj oscilacija u sekundi i izražava se jedinicom Hz (herc). Primeri EM talasa su vidljiva svetlost, ultravioletno (UV) i infracrveno (IR) zračenje, kosmički, gama, rentgenski (Dž), mikro i radio talasi. Energija koju EM zračenje prenosi je proporcionalna frekveniciji. Tako su radio talasi niske energije pa se koriste za prenos signala, dok su visoko frekventni rentgenski zraci nosioci velike energije. Vidljiva svetlost se nalazi između IR i UV oblasti u spektru.

EM zračenje ima jak uticaj na ćelije živih organizama. On može da bude razoran ili veoma koristan.

Tesla je eksperimentisao sa ovom pojavom koristeći svoj pronalazak tzv. "Teslin kalem", kojim je proizvodio EM zračenje željenih frekvencija. On je tvrdio da svaka materija, živa i neživa, vibrira svojom karakterističnom frekvencijom, a na koju utiče spoljašnje EM zračenje. Kada bi ono moglo da se ukloni, organizam bi bio otporniji na razne bolesti.

Tesla je prvi predložio korišćenje niskofrekventnog EM polja u terapeutske svrhe i metodu nazvao "Diatermija". Koristio ju je da ubrzava regeneraciju oštećeneh tkiva. On je takođe pronašao da perforirane metalne ploče pružaju efikasnu zaštitu od razarajućih mikro i rentgenskih talasa.

U živim organizmima se vibracijama u ćelijama stvaraju bio-struje koje služe za međusobnu komunikaciju i koje stvaraju EM polje koje kontroliše sve procese i funkciju svih tkiva i organa. Bilo kakvo oboljenje izaziva poremećaj EM energije, što vodi poremećaju metabolizma, stvaranju štetnih materija i stvaranju uslova za razmnožavanje neželjenih tkiva (tumora, cisti i sl.) i/ili štetnih mikroorganizama koji narušavaju zdravlje.

PEMF koristi niske frekvencije, koje su u skladu sa frekvencijama zdravog tela, čime se stimulišu električni i hemijski procesi zdravog organizma. Pomenuto zračenje ne izaziva nikakve neželjene prateće pojave, terapija se uspešno koristi u Evropskoj medicni već više decenija i zvanično je odobrena u Kanadi.

Najčešći beneftiti primene PEMF terapije su poboljšanje cirkulacije, ubrzavanje regeneracije tkiva oštećenih bolešću ili fizičkom traumom (zarašćivanja kostiju i mekih tkiva), opuštanje mišića, smirivanje upalnih procesa, uklanjanje reumatskih bolova i nesanice i uopšte ponovno uspostavljanje normalne ravnoteže u organizmu.

U Kanadi, kompanija Centurion proizvodi uređaje za terapiju već oko 40 godina. Na prezentaciji je demonstrirano nekoliko tipova, pa čak i neki za životinje (konje, pse i mačke).

Detaljnije informacije mogu se naći na veb stranici  proizvođača:

www.centurionsystems.com a mogu se dobiti i od organizatora ove prezentacije,

 "Tesla Natural Health  and Wellness"

416-201-9436

 

 

 

 

Majda Đorđević
Novine Toronto, broj 
1592
Toronto 
13. Februar 2020.